Nazwa usługi: Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytku
   
Kogo dotyczy: Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015r., poz. 1789)
- par. 14
- par. 22
- par. 3
Ustawa
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz. 1446, z późn. zm.)
- Art. 36, ust. 1, pkt. 1
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Program prac konserwatorskich/restauratorskich
  • Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę prowadzącą prace odpowiednich kwalifikacji
  • Dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę a) tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem lub b) oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem
  • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania pozwolenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie tego pozwolenia
   
Opłaty: 82 zł. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania pozwolenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie tego pozwolenia. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Pozwolenia niepodlegające opłacie skarbowej oraz zwolnienia od opłaty skarbowej określone są w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Nie podlegają opłacie skarbowej m.in. pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
   
Czas realizacji: 1 miesiąc
   
Tryb odwoławczy: Od postępowania zakończonego decyzją odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 404