Nazwa usługi: Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych
   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r., poz. 1393, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014r., poz. 715, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • 1. wniosek Komitetu Założycielskiego o dokonanie wpisu do ewidencji
  • 2. protokół z zebrania założycielskiego
  • 3. lista założycieli (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, podpis),
  • 4. statut (2 egzemplarze)
  • 5. lista obecności na zebraniu założycielskim
  • 6. uchwałę o przyjęciu Statutu, który winien zawierać w szczególności: nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji, teren działania i siedzibę stowarzyszenia, cele i sposoby realizacji, sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków klubu, władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnienie składu oraz ich kompetencje, sposób reprezentowania stowarzyszenia
   
Opłaty: Nie dotyczy.
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 404