Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. z 2006r., Nr 6, poz. 41)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r., Nr 235, poz. 1726, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.). (Dz. U. z 2013r., poz. 1414, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
  • a. oświadczenie dot. zatrudniania kierowców spełniających wymagania określone w przepisach ustawy o transporcie drogowym i przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców,
  • b. oświadczenie o spełnianiu przez przedsiębiorcę wykonującego osobiście przewóz drogowy wymagań określonych w przepisach ustawy o transporcie drogowym i przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców,
  • c. wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych pojazdów, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest ich właścicielem - również dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nimi,
  • d. pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
  • e. potwierdzenie wniesienia opłat.
   
Opłaty: Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje się na czas nieokreślony.

1) Opłata za wydanie:
a. zaświadczenia - 500 zł,
b. wypisu lub wypisów na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o wydanie zaświadczenia - 100 zł za każdy wypis.

2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.
   
Czas realizacji: 1. W dniu złożenia kompletnego wniosku.
2. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 7 dni.
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 405