Nazwa usługi: Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta
   
Kogo dotyczy: Obywatele, Przedsiębiorcy i Administracja Publiczna
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515)
- Art. 18, ust. 2
Ustawa
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 1318)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek zawierający następujące informacje: 1) program przedsięwzięcia, 2) krótka charakterystyka wnioskodawcy (data rozpoczęcia działalności, zakres działania, dotychczasowe osiągnięcia, itd), 3) kontakt z osobą reprezentującą wnioskodawcę: elektroniczny, telefoniczny, adres, 4) projekt związany z wykorzystaniem herbu.
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas realizacji: Do 1 miesiąca
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 405