Nazwa usługi: Wygaszenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób
   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)
Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.). (Dz. U. z 2013r., poz. 1414, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób
  • Załączniki do wniosku: a) licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób; b) wypis lub wypisy z licencji; c) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika, d) potwierdzenie wniesienia opłat.
   
Opłaty: 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji - stwierdzenie wygaśnięcia licencji - 10 zł.

2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł,
w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.
   
Czas realizacji: 1. W dniu złożenia kompletnego wniosku.
2. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 1 miesiąca
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 404