Nazwa usługi: Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę
   
Kogo dotyczy: Obywatele i Przedsiębiorcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1409, z późn. zm.)
- Art. 31
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Opis obiektu i zakresu oraz sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
  • Mapę z oznaczonym obiektem i odległościami od granic działki
  • Zgodę właściciela obiektu
  • Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane odrębnymi przepisami (między innymi informacje dotyczące urządzeń budowlanych)
  • Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika, działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
  • W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców ”Krajowego Rejestru Sądowego” - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
  • Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej (za pełnomocnictwo)
  • W zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
   
Opłaty: 17 zł
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Do właściwego Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 404