Nazwa usługi: Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób
   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. z 2004r., Nr 153, poz. 1612)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r., Nr 235, poz. 1726)
Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.). (Dz. U. z 2013r., poz. 1414, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób oraz wydanie wypisu lub wypisów z licencji, w związku ze zmianą danych w nich zawartych
  • Załączniki do wniosku: a) wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami zaktualizowanych krajowych dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych pojazdów,* b) dotychczasowa licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób wraz wypisem/wypisami z tej licencji, c) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika, d) potwierdzenie wniesienia opłat. *Nie dotyczy pośrednictwa przy przewozie rzeczy
   
Opłaty: Opłata za zmianę dokumentów:

a) licencji - 10 % kwoty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji,
b) za każdy wypis z licencji - 5 % kwoty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji.
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł,
w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.
   
Czas realizacji: 1. W dniu złożenia kompletnego wniosku.
2. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 1 miesiąca.
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenie decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 404