Nazwa usługi: Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
   
Kogo dotyczy: Każdy
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2002r., Nr 5, poz. 46)
Ustawa
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r., poz. 1114)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Skarga lub wniosek, a także załączniki w formie dokumentów (w przypadku skarg - wskazujące na błędy i zaniedbania).
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas realizacji: • do 1 miesiąca,

• do 7 dni - gdy złożono skargę lub wniosek do niewłaściwego organu – organ obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ,

• 14 dni - gdy skarga wpłynęła za pośrednictwem lub bezpośrednio od posła, senatora czy radnego - art. 237 §2 kpa.
   
Tryb odwoławczy: Postępowanie skargowe jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, które kończy się czynnością materialno-techniczną – tj. zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi. Nie daje to podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego, tj. postępowania odwoławczego lub postępowania sądowoadministracyjnego.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 404