Nazwa usługi: Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż
   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorcy.
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., poz. 1397)
Ustawa
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015r., poz. 196)
Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
  • Dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów
  • Projekt zagospodarowania złoża (nie dot. koncesji wydawanych przez Starostę)
  • Informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne
  • Dokumentacja geologiczna (jesli została już sporządzona dla przestrzeni objętej wnioskiem)
  • Informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność
  • w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne
  • Projekt robót geologicznych (2 egz.) - w przypadku zamierzonego wykonywania robót budowlanych
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej
   
Opłaty: 616,00 zł - uzyskanie koncesji,
50% powyższej stawki - zmiana koncesji.
   
Czas realizacji: 1 miesiąc
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie odwołanie do organu wyższego rzędu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 404