Lista spraw

Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytku

Usługa umożliwia wysłanie do wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla miejsca położenia albo przechowywania zabytku wniosku o pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytku.
Wniosek powinien zawierać następujące ...

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę

Usługa umożliwia zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę do wybranej Instytucji Publicznej.

W zgłoszeniu należy podać:

1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz ...